Kalendarz Imprez

Regulamin

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów - sezon 2017/2018

I. Definicje

1.  Organizator – Pogoń Szczecin SA, 71-102 Szczecin, ul. Karłowicza 28. NIP: 852-251-47-42.

2.  Stadion – Stadion im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

3.  System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów.

4.  Użytkownik – osoba zarejestrowana w Systemie, posiadająca login i hasło do Systemu.

5.  Mecz – spotkanie piłki nożnej rozgrywane na Stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

6.  Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na Stadion, zawierające imię, nazwisko, PESEL oraz przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Stadionie.

7.  Karnet – bilet sezonowy, ważny na okres:

·      karnet JESIEŃ 2017 – od 14 lipca 2017 do 18 grudnia 2017 roku,

·      karnet WIOSNA 2018 - od 09 lutego 2018 do 20 maja 2018 roku,

na mecze Pogoni Szczecin rozgrywane na Stadionie w rozgrywkach o mistrzostwo EKSTRAKLASY

8.  Karta Kibica - identyfikator Kibica zawierający imię, nazwisko, PESEL. Jest dokumentem służącym do identyfikacji Kibica i wejścia na obiekt po wykupieniu jednorazowego lub wielokrotnego uprawnienia do wejścia - jest nośnikiem elektronicznego biletu lub karnetu.

 

II. Postanowienia ogólne

1.  Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi Organizator.

2.  Zakup Biletu lub Karnetu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.  Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, (za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora) bądź uiszczenia zapłaty w punkcie sprzedającym bilety.

4.  Dowodem zawarcia umowy jest potwierdzenie zakupu Biletu lub Karnetu zawierającego imię, nazwisko i PESEL osoby, na rzecz której Bilet lub Karnet został nabyty.

Potwierdzenie dokonania transakcji jest dostępne w zakładce "Twoje bilety" w profilu nabywcy w serwisie www.kupbilety.pogonszczecin.pl.

5.  Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów, Karnetów i Kart Kibica.

6.  Bilet, Karnet lub Karta Kibica jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego Biletu lub Karnetu.

7.  Biletu, Karnetu lub Karty Kibica nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.

8.  Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz zasady obowiązujące na terenie obiektu, na którym odbywa się mecz.

9.  Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu lub Karnetu.

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu.

11.  Biletów bądź Karnetów nie sprzedaje się osobom:

a)  wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;

b)  wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c)  wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.

12. Pogoń Szczecin SA nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowane siłą wyższą.

 

III. Zasady sprzedaży biletów i karnetów w systemie kupbilety.pogonszczecin.pl

1.  System sprzedaży on-line na stronie kupbilety.pogonszczecin.pl jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów na mecze Pogoni Szczecin rozgrywane na Stadionie.

2.  Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. (z siedzibą w Poznaniu, ul Marcelińska 90). Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.

3.  System płatności on-line obsługuje następujące sposoby płatności:

a) KARTA KREDYTOWA: MasterCard, VISA, Diners Club,

b) Przelewy bankowe następujących banków: Meritum Bank. mBank,. MultiBank, BZWBK, Bank Pekao, Inteligo, Lukas Bank, Nordea, PKO BP, BPH, ING Bank, Eurobank, Alior Bank, BGŻ, Citi  Bank, Kredyt Bank, Polbank, Raiffeisen Bank, Deutsche Bank, Bank Millenium, Getin Bank, Invest-Bank, Bank Pocztowy.

4.  W celu dokonania zakupu należy wcześniej zarejestrować się w systemie izakupić Kartę Kibica Pogoni Szczecin.

5.  Na jednego zarejestrowanego Kibica przypada jeden Bilet bądź Karnet.

6.  Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora.

7.  Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety oraz Karnety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności na rachunek Organizatora.

8. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 10 minut. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Pogoń Szczecin SA zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu biletu lub karnetu zwolnione.

9. O każdorazowej zmianie statusu transakcji nabywca będzie informowany komunikatem mailowym wysyłanym na adres podany w procesie rejestracji. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce "Twoje bilety".

10.  W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowić będzie wydrukowany z zakładki „Twoje bilety” Bilet bądź potwierdzenie zapłaty.

11.  Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Klubu.

12.  Kupujący zobowiązany jest skontrolować Bilet lub Karnet niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: danych osobowych, sektora, miejsca.

13.  Harmonogram sprzedaży Biletów Karnetów, cennik oraz listę punktów sprzedaży dostępne są na stronie Organizatora (www.pogonszczecin.pl).

 

IV. Procedura sprzedaży Biletów

1. W celu dokonania jakiejkolwiek transakcji w serwisie www.kupbilety.pogonszczecin.pl tj. zakupu Biletu lub Karnetu należy najpierw wyrobić Kartę Kibica. Tylko posiadacze Karty Kibica Pogoni Szczecin są uprawnieni do korzystania z Systemu.

2.  Sprzedaż online dla zarejestrowanych kibiców, posiadających pełen profil.

a)  Logujemy się na stronie www.kupbilety.pogonszczecin.pl wpisując w polu „e-mail lub pesel” numer pesel lub zarejestrowanego w systemie adresu e-mail oraz poniżej w polu HASŁO nazwisko wielkimi literami. W przypadku, gdy hasło zostało zmienione przez użytkownika wpisujemy własne.

b)  Wprowadzone dane zatwierdzamy poprzez kliknięcie na ZALOGUJ. Po pierwszorazowym zalogowaniu się do serwisu każdy użytkownik musi zmienić swoje hasło. 

c)  Klikamy na dostępne wydarzenie, a następnie na zawarty w nim mecz.

d)  Wybieramy miejsce z pośród dostępnych i klikamy w opcję „kup bilet”.

e)  Dokonujemy płatności poprzez kliknięcie w opcję „zapłać”.

UWAGA! Opłaty za zakupione miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych. Nie ma możliwości  rezerwacji miejsca, czy płatności w punkcie sprzedaży.

Po zaksięgowaniu przelanej kwoty status transakcji z „oczekuje na płatność” ulegnie zmianie na „drukuj potwierdzenie”. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail podany w profilu.

f)  Potwierdzenie jest dostępne w zakładce "Twoje bilety". Drukujemy je klikając "drukuj potwierdzenie".

g) Sprawdzamy poprawność wydruku i ewentualnie ponawiamy wydruk.

3.  Sprzedaż biletów w punkcie sprzedaży:

a)  Kibic posiadający Kartę Kibica Pogoni Szczecin udaje się do punktu sprzedaży, podaje Kartę Kibica, wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera potwierdzenie zakupu biletu. Bilet w formie elektronicznej jest przypisany do Karty Kibica.

b)  Kibic nieposiadający Karty Kibica Pogoni Szczecin udaje się do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości, zostaje mu założony profil składający się z imienia, nazwiska i numeru PESEL i wydrukowana Karta Kibica. Następnie wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera potwierdzenie zakupu biletu. Bilet w formie elektronicznej jest przypisany do Karty Kibica.

4.  Procedura zwrotu biletów zakupionych przez www:

a)  Bilety zakupione przez www można zwrócić w Klubie najpóźniej w dniu meczu w godzinach otwarcia Klubu.

b)  W celu dokonania zwrotu biletu należy osobiście udać się do siedziby klubu z zakupionym biletem oraz dokumentem tożsamości i na miejscu wypełnić formularz zwrotu biletu www (należy mieć ze sobą bilet oraz potwierdzenie dokonanej transakcji – wydrukowane z zakładki „Twoje bilety” oraz dane i numer konta bankowego na który będzie dokonany zwrot pieniędzy za bilet).

c)  Zwrotu biletu może dokonać jedynie osoba, dla której został zakupiony bilet.

d)  Poprawnie wypełniony i zweryfikowany przez pracownika formularz będzie podstawą do zwrotu równowartości zakupionego biletu. 

e)  Zwrot pieniędzy za zakupiony bilet zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni od dnia złożenia formularza w kasie klubu - na konto bankowe w nim wskazane.

f)   W przypadku odwołania meczu Kibic otrzymuje zwrot równy wartości zakupionego biletu.

 

V. Zasady sprzedaży karnetów

1.  Karnety można nabyć w punktach sprzedaży bądź przez www.kupbilety.pogonszczecin.pl.

2.  Warunkiem nabycia karnetu jest zalogowanie się na swoje konto bądź stawienie się z Kartą Kibica w kasie,

3. Karnet JESIEŃ 2017 uprawnia do udziału we wszystkich meczach EKSTRAKLASY i PUCHARU POLSKI rozgrywanych w Szczecinie w 2017 roku.

4. Kibic posiadający karnet WIOSNA 2016 uprawniony jest do zakupu karnetu WIOSNA 2017 w cenie dla przedłużających, oraz uprawniony jest do zakupu karnetu na miejsce wykupione karnetem WIOSNA 2017

5..Kibic kupując karnet JESIEŃ 2017 uzyskuje prawo wyboru miejsca przy zakupie karnetu WIOSNA 2018 w pierwszym okresie sprzedaży karnetów WIOSNA 2018 w którym zakup będzie możliwy tylko i wyłącznie przez posiadaczy karnetów JESIEN 2018

 

VI. Prawa i Obowiązki Stron

Nabywca zobowiązany jest:

1.  Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.  Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.

3.  Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.

4.  Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej.

5.  Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

 

VII. Polityka danych osobowych

1.  Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.

2.  Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

- Nazwisko i imiona Użytkownika.

- Numer ewidencyjny PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

- Adres zameldowania na pobyt stały.

- Adres do korespondencji.

- Adresy elektroniczne Użytkownika.

3.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, Organizator meczu piłki nożnej zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie. Stosownie do treści art. 13 ust. 4 pkt 2 tejże ustawy zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące obejmuje w przypadku rozgrywek meczów piłki nożnej: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane te są przechowywane przez organizatora przez okres 2 lat od dnia odbycia się meczu piłki nożnej (art. 13 ust. 13 ww. ustawy).

4.  Administratorem danych jest Pogoń Szczecin SA.

5.  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

6.  W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

7.  Organizator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust.2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

8.  Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt. 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

9.  Organizator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

- oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej,

- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

- informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10.  Organizator udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11.  Organizator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

12.  Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator, na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

13.  Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

14.  W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

15.  Organizator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1.  Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

2.  Uczestnik imprezy masowej organizowanej na Stadionie, wchodzący lub przebywający na nim, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na Stadionie przez cały czas trwania imprezy masowej oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora.

3.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Klubu Pogoń Szczecin.

4.  Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

 
Proszę czekać - trwa ładowanie treści